Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art 1.  AGB Zele is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch voor de annulatie van een evenement.


Art 2.  De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

Art 3.  De overeenkomst tussen AGB Zele en de klant komt tot stand van zodra de klant het reservatieproces volledig heeft doorlopen en vanwege AGB Zele een e-mailbevestiging heeft ontvangen van de door hem/haar verrichte reservatie.  De reservatie is pas gegarandeerd als de bestelling bevestigd is door AGB Zele.

Art 4.  De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.

Art 5.  In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders aangegeven door de koper of door het AGB Zele.  AGB Zele verstuurt de tickets via normale zending tot een week vóór het concert. Anders zijn de tickets verkrijgbaar aan het onthaal de avond van het concert.

Art 6.  Betaalde tickets worden noch omgewisseld, noch terugbetaald, behoudens annulering of uitstel van de voorstelling.

Art 7.  Bij annulering van de voorstelling, worden de tickets door AGB Zele terugbetaald, binnen de maand na de voorziene datum.

Art 8.  De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. AGB Zele behoudt zich het recht om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door AGB Zele voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

Art 9.  De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

Art 10.  Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.

- AGB Zele, Markt 50 - 9240 Zele

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: